تالار زبانشناس

You probably were focused on test

در درس تسلط بر احساسات.چرا بعد از were فعل focus نیز ed گرفته جمله که مجهول نیست

1 Likes

صفته. یعنی متمرکز هستید

1 Likes