تالار زبانشناس

Sound معنی

The War of the Worlds show sounded like a real news report about aliens.

چرا تو این درس sound رو برنامه معنی کرده؟ معنی برنامه میده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« حمله ی آدم فضایی ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

1 Likes

[sound]
noun - sound
صدا : sound, voice, noise, call, calling, tone
صوت : sound, voice, phoneme, interjection, phone
درست : sound, sock
اوا : sound, voice, phone, phoneme
بانگ : cry, call, voice, noise, roar, sound
adjective - sound
سالم : healthy, sound, intact, wholesome, healthful, well
استوار : firm, solid, consistent, stable, steadfast, sound
دقیق : precise, accurate, exact, detailed, careful, sound
مستدل : reasonable, sound, well-founded
بی عیب : spotless, perfect, flawless, faultless, sound, unexceptionable
بی خطر : safe, benign, secure, sound
verb - sound
صدا کردن : blare, hum, sound, clang, click, cry
زدن : touch, hit, beat, slap, strike, sound
نواختن : play, sound, execute, strike up
به نظر رسیدن : sound
صدا دادن : sound
بنظر رسیدن : peer, sound
بگوش خوردن : sound
ژرفاسنجی کردن : sound
گمانه زدن : douse, dowse, sound
بصدا در اوردن : pluck, harp, sound
سر و گوش آب دادن : feel out, ferret out, pry, pump, query, sound
adverb - sound
بطور ژرف

بصدا دراوردن‌، نواختن‌، زدن‌، بط‌ور ژرف‌،کاملا،

دقیق‌، مفهوم‌، صدا دادن‌، بنظ‌ر رسیدن‌، بگوش‌خوردن‌،

صدا، اوا، سالم‌، درست‌، بی‌ عیب‌، استوار، بی‌خط‌ر،

صوت‌، صدا، صداکردن‌، به‌ نظ‌ر رسیدن‌.

ژرفاسنجی‌ کردن‌، گمانه‌ زدن‌.

English Persian Sentences

  • • A sane mind is in a sound body.

    • عقل سالم در بدن سالم است.
  • • All his teeth were sound.

    • همه دندانهای او سالم بودند.
3 Likes

تو اینجا معنی به نظر رسیدن میده

معنیش میشه : برنامه جنگ بین جهانها یا کهکشان ها مث یک گزارش خبری واقعی در مورد بیگانه ها به نظر می‌رسید.

5 Likes

اصطلاح sound like یعنی شبیه بودن.
کلمه «برنامه» هم اشاره به برنامه جنگ دنیاها و برنامه‌های خبری است که برای شیوایی ترجمه آمده.
پس sound ربطی به کلمه برنامه ندارد.

3 Likes

This also made it sound very real.

خب اینجا معنی شده
این باعث واقعی تر شدن برنامه شده بود
نباید بگه خیلی واقعی به نظر میرسید

اینجا ضمیر اشاره it به اون برنامه برمیگرده.
ترجمه: این کار هم باعث شد برنامه خیلی واقعی‌ به نظر برسه.

2 Likes