تالار زبانشناس

معنی این عبارت و کنار هم بودن has و had چیست

Since 2003 he has had total competence

البته شک دارم ولی فکر کنم ماضی بعید هست زمان فعل

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت خواندن »

زمان حال کامله. Has فعل کمکیه و had اسم مفعول از فعل have و فعل اصلیه
از سال ۲۰۰۳ او صلاحیت کامل داشته است.

5 Likes