تالار زبانشناس

Yardarm to yardarm معنی اصطلاحِ

:books:yardarm to yardarm
ترجمه این اصطلاح رو نمیدونم

outdated Really close together.

When I planted the bushes, I put them yardarm to yardarm—I hope they don’t overcrowd each other once they start blooming.

اصطلاح yardarm to yardarm یعنی خیلی نزدیک به هم.

1 Likes

کلمه outdated اینجا چه معنی میده پس؟

یعنی دیگه خیلی قدیمی شده و کسی استفاده نمیکنه.

1 Likes