تالار زبانشناس

کاربردهای what , whom ,who ,thatدر اوسط جملات به شکلی است؟

looking for what opportunity is hidden in life’s challenges and failures
چرا در اینجا وات استفاده کرده نیازی نبود او در شکست ها و چالش های زندگی در جستجوی فرصت پنهان است

==================
این تاپیک مربوط به درس« موفقیت یعنی 99 درصد شکست » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « موفقیت یعنی 99 درصد شکست »

1 Likes

کاربرد ضمایر موصولی رو در جمله مطالعه بفرمایین

1 Likes

خب اگه ضمیر موصولیه چرا اونجا آورده، نباید بعد از inکلمه what رو قرار می‌داد؟

1 Likes