کاربردهای what , whom ,who ,thatدر اوسط جملات به شکلی است؟

کاربردهای what , whom ,who ,thatدر اوسط جملات به شکلی است؟
0

#1

looking for what opportunity is hidden in life’s challenges and failures
چرا در اینجا وات استفاده کرده نیازی نبود او در شکست ها و چالش های زندگی در جستجوی فرصت پنهان است

==================
این تاپیک مربوط به درس« موفقیت یعنی 99 درصد شکست » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « موفقیت یعنی 99 درصد شکست »


#2

کاربرد ضمایر موصولی رو در جمله مطالعه بفرمایین