تالار زبانشناس

وسواس گرامری کنار بذارید

Idahosa: …and (um), there’s a misconception - there’s a, there’s a false thing, idea
that if you practice something wrong in the beginning, you’re gonna (going to) build a habit…

Gabby: (Um).

Lindsay: (Um).

Idahosa: …that’s not true.

Gabby: Right.

Idahosa: Like anything you learn, you’re gonna (going to) suck really bad at it at first.

Lindsay: Sure.

Idahosa: (Like), you’ll never get it perfect the…

Lindsay: Sure, sure.

Idahosa: …first time.

Lindsay: And you…

Idahosa: The only thing you have to worry about is that if you, (uh), you have to keep your ears open so that, (um), when you make mistakes, where you say things wrong…

Gabby: Right.

Idahosa: …you, you can hear yourself doing it wrong and then adjust.

Gabby: Right.

Idahosa: If you don’t adjust then that’s a problem.
translation-globe350

ترجمه این بخش خیلی خلاصه وار

یک تصور اشتباهی وجود داره که میگه اگر در اول کار
چیزیو اشتباه تمرین کنی
اون اشتباه تبدیل میشه به یک عادت (یه کلمه رو با تلفظ اشتباه بیان کنی)
اما چیزی که باید بهش اهمیت بدی اینه که وقتی کلمات اشتباه میگی اونهارو بشنوی
شما صدای خودتو می شنوی و بعد متوجه اشتباه میشی
بعد خودتو باشکل درست کلمه انطباق میدی
اگر این انطباق اتفاق نیوفته اون موقع است که مشکل به وجود میاد
https://zapp.ir/all-ears-english-podcasts/part-03/speak-english-like-a-native/
در راستای بحثی که پیش اومد (عدم تمرکز بر گرامر یا تلفظ).موفق باشید

2 Likes