تالار زبانشناس

سوال در رابطه با کلمات Trible و awful