تالار زبانشناس

As well as در quinin

سلام دوستان as well as در این جمله چه کاربردی داره
For almost three hundred years quinin was used to cure malaria as well as many other dangerous illneses

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کنین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

یعنی همچین، همینطور.

4 Likes

as well as یک قید به معنی “ همچنین ” و ” و نیز ” است.

As well (as) = also, too or in addition

as well معمولا در انتهای یک عبارت می آید.

We look forward very much to seeing you again and to meeting your wife as well . ( also your wife )

وقتی as well as بین دوتا اسم یا کلمه میاد معمولا معنی ” و نیز” می دهد.

She has invited Jill as well as Kate. ( and also, in addition to)

When they go to Austria, they like walking as well as skiing. (and also, in addition to)

معنی همچنین:نیز:

3 Likes