تالار زبانشناس

معنی کلمه چی میشه

معنی لغوی english trauma چی میشه
این مربوط به درس دی جی هوک میشه

1 Likes

یک نوع ترس از انگلیسی داشتن و دوری کردن از ان بواسطه ترس

4 Likes