تالار زبانشناس

معنی the edge در این جمله؟

Yeah. Totally. Have some (uh) some energy there. When you get enthusiastic or you get inspired, you get energetic about something, it gives you the energy, it gives you the (um) (kind of) the what?- the initiative….

Lindsay:

…the edge. It gives you a lot of things.

==================
این تاپیک مربوط به درس« چرا شور و علاقه برای زبان آموزان همه چیز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

به نظر من اینجا به معنی مزیت و برتری بکار رفته :

… بهتون انرژی، ابتکار عمل، مزیت و برتری میده …

نمونه کاربرد بیشتر :

ADVANTAGE [singular, uncountable]something that gives you an advantage over others:
● Companies are employing more research teams to get an edge.
● The next version of the software will have the edge over its competitors.

3 Likes