تالار زبانشناس

به کاربردن be و been درجمله

سلام دوستان عزیزم
Be و Been را در چه جملاتی دیده و به کار میبرید
قاعده و قانون چیه در مورد این دوفعل

1 Likes