تالار زبانشناس

گرامر_اشتباهات رایج

اشتباهات_رایج :books:
نگو;
:x: Do you like a cup of tea?
بگو:
:white_check_mark: Would you like a cup of tea?
:100: توجه داشته باشید وقتی میخواهیم پیشنهادی بدهیم یا چیزی تعارف کنیم بابد از would استفاده کرد.

5 Likes

سلام چه ایده جالبی. شاید اینارو من ویدئویی کردم در آینده. :grin:

4 Likes