تالار زبانشناس

تهدید ترامپ به زبان انگلیسی توسط رئیس شورای اسلامی خرم آباد

7 Likes

او ترامپ :smile: :smile:
الان دیگه ترامپ جرات نمیکنه بخوابه :smile:

4 Likes

ای جیبیزَه گیریم :hushed::open_mouth:

آبرو مملکت و بردن، یکی نیست بگه اگه حرف نزنی میگن لالی؟؟

3 Likes

آخرش بود :joy::joy::joy::smile::grin::clap::clap:

ایییسرائییییل گفتن اش!:grin::laughing:

3 Likes