تالار زبانشناس

Healthy heart

What does the meaning of he has been conspicuous
And ecastatic

1 Likes

خودمونی میشه طرف خیلی تابلو بوده. همه میدیدنش.

مثلا من بیام مهمونی کت و شلوار زرد رنگ بپوشم همه چشما میاد رو من. درسته؟ پس من چی هستم؟

conspicuous

کلمه ecstatic هم یعنی فوق العاده و به شکل وحشتناکی هیجان زده و شاد.

1 Likes