تالار زبانشناس

آموزش ساختار های اصلی

سلام دوستان
ساختار ها را کجا باید یادبگیرم که درقالب ساختارهای اصلی صحبت کنیم؟
کتاب های ۹۰۰ را اگر کسی دارد بذارد
تشکر