تالار زبانشناس

کار بردbyدراین جمله

"

I’m a little confused by that.
تواین جمله چرا by
اورده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

1 Likes

یعنی
توسط آن کمی گیج شده ام.
برای این آمده که سبب و عامل گیج شدنش را معرفی کند: that

2 Likes