تالار زبانشناس

What school doesn't teach you

photo_2019-05-27_21-16-31
photo_2019-05-28_10-25-13

14 Likes

I totally agree with you. :+1::+1::+1:
We learn at school something that is not useful.

5 Likes

مدرسه، گورستانِ رویاها و تفکرات ماست.

1441002120918_2-th3

9 Likes

در مورد آموزش و پروروش و و مدرسه, فیلسوفان برتر چند قرن اخیر نظرات جالبی دارن حتی در مورد آموزش زبان اخیرا در یکی از کتاب های فلسفی نظرجالبی از جان لاک فیلسوف انگلیسی قرن 17 دیدم.
نوت برداری میکنم اگه بتونم مطالب بیشتری از نظریات فیلسوفان پیدا کنم که بشه بصورت مقاله در آورد حتما ارزش وقت گذاشتن خواهد داشت.

5 Likes