تالار زبانشناس

یادگیری موثر

https://knowledgeplus.nejm.org/blog/spaced-repetition-the-most-effective-way-to-learn/
این مقاله یادگیری موثر را مرور میکنه

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

4 Likes