تالار زبانشناس

ساختار فعل دوم

ساختار فعل be در جای خالی جمله ی زیر چیه؟
Her boss knew that she was pretending____-______. ‌ill

2 Likes

سلام.برای اینکه بتونیم یک جمله رو بصورت گذشته استمراری بگیم باید به صورت زیر بگیم
was/were+ verb + ing
پس فعل was جزء ساختار جمله است

3 Likes

فکر کنم منظورم از سوال رو نتونستم برسونم جای خال باید به باشه که نمیدونم to be درست هست یا نه.

1 Likes

سلام دوست عزیز.نه هیچ فعلی نباید باشه.
معنی جمله میشه رییسش میدونست که اون تظاهر میکرد که مریضه.
he was pretending ill
معنی این تکه از جمله هم میشه تظاهر میکرده مریضه

3 Likes

ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید

1 Likes

فعل دوم بعد از فعل pretend به صورت مصدر با to میاد و جای خالی به شکل زیر پر میشه:

Her boss knew that she was pretending to be ill.

ترجمه: رییسش می دونست که او به بیمار بودن تظاهر می کرد.


برای توضیحات بیشتر تصویر زیر رو مطالعه کنید.

to%20verb

4 Likes