تالار زبانشناس

هماهنگ نبودن گوینده و هایلایت

ادامه دادن بحث از هماهنگ نبودن هایلایت تکست با صدا در بعضی از دروس:

هماهنگ نمی باشد

2 Likes