تالار زبانشناس

Has or have?

Who has saved Maykool? A group of monkeys has saved Maykool.

اینجا monkeys جمع نیست مگه؟ چرا بجای have saved از has saved استفاده کرده

==================
این تاپیک مربوط به درس« گرامر زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « مگا داستان » فصل: « حیوانات وحشی نجات بخش »

1 Likes

چون گفته a group of monkeys

5 Likes

که خودش یک اسم مفرده.‌در معنا جمعه، ولی در ظاهر مفرد و باید مثل یک اسم مفرد باهاش رفتار بشه.

(در تکمیل جواب آقای ناصری)

5 Likes