تالار زبانشناس

Pulled over

Wts the meaning of pulled over

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

3 Likes

فکر کنم کنار زدن میشه

6 Likes

کشیده تر ، بالا بردن
فعل:
کنار زدن
pull over, sheer

اتومبیل را به کنار جاده راندن
pull over

For example: pull over right here
یعنی همینجا نگه دار

Excuse me, sir. Please pull over.
ببخشید، قربان خواهش می کنم بکشید کنار.

He got to the store, pulled over and jumped out of his car.
به فروشگاه رسید و از ماشین بیرون پرید.

7 Likes

ینی زد بغل… بزن بغل… pulled over

4 Likes