تالار زبانشناس

ترجمه لطفا

You barely got in the game at all

==================
این تاپیک مربوط به اپیزود« Adverbs of frequency- The Grammar Gameshow Episode 2 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « گرامرشو »

1 Likes

تو خیلی کم تو گیم شرکت داشتی😊

1 Likes

بنظرم میگه : شما اصلا بسختی وارد بازی شدی
ینی از مرحله قبل سخت بالا اومدی

2 Likes