ارزیابی دوره Designing Your Personal Weight Loss Plan

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « Designing Your Personal Weight Loss Plan » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 4

3 پسندیده

خوب است تكميلتر شود بهتر است

بد نبود ولی خیلی حرف میزنه بگو بره دیگه ام ام میکنه همش و خیلی جذاب نیست