تالار زبانشناس

That کاربرد

That کاربرد
0

سلام چرا در ابتدای جمله that آمده؟ چرا in نگفته و اینکه چی معنی میشه ؟

That same day Danielle’s neighbor was getting worried.

فکر کنم این کلمه داره دو جمله رو به هم ربط می ده.اگر اشتباه نکنم قبل از این کلمه باید یک جمله دیگر هم باشه

1 Like

that same
به معنی همان هم است:
that same day همان روز
that same night همان شب
that same year همان سال

1 Like