تالار زبانشناس

That کاربرد

سلام چرا در ابتدای جمله that آمده؟ چرا in نگفته و اینکه چی معنی میشه ؟

That same day Danielle’s neighbor was getting worried.

1 Likes

فکر کنم این کلمه داره دو جمله رو به هم ربط می ده.اگر اشتباه نکنم قبل از این کلمه باید یک جمله دیگر هم باشه

2 Likes

that same
به معنی همان هم است:
that same day همان روز
that same night همان شب
that same year همان سال

2 Likes