تالار زبانشناس

ارزیابی Three Reasons

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « Three Reasons » نرم افزار «زبانشناس-سمیر» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 3

1 Likes

عالیه عالیه عالیه nice nice nice

1 Likes