تالار زبانشناس

چرا قبل از travelling از were استفاده نکرده؟

People travelling through the forests were often robbed by outlaws

==================
این تاپیک مربوط به درس« رابین هود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

3 Likes

سلام

همه ی این قسمت از نوشته

People travelling through the forests

فاعل محسوب میشه…یغد از اون هم که طبیعتا were خواهد آمد.

2 Likes

این موضوع توی این تاپیک توضیح داده شده :point_down:

1 Likes

اگر بعد از ضمیر موصولی فعل to be باشد که در این صورت هم فعل be و هم ضمیر را میتوان حذف کرد

.a.The man who is writing the letter is my uncle

. b.The man writing the letter is my uncle

یعنی جمله بالا بصورت زیر بوده است و مجهولی می باشد
the new play will show a king who is poisoned like Hamlet’s father.

جمله در اصل بصورت زیر بوده است
People who were travelling through the forest were often robbed
که who were حذف شده است
یعنی میتوان ضمایر موصولی که بعد از ان tobe باشد حذف کرد

1 Likes