تالار زبانشناس

I want my money back (funny)


فقط اون قسمت فارسیش :rofl::rofl::rofl:

9 Likes