تالار زبانشناس

Going on عبارت

عبارت going on چه نقشی در جمله زیر دارد?
Taz was a good dog and enjoyed going on runs with Danelle.

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

1 Likes

یعنی
رفتن به : going on

2 Likes