تالار زبانشناس

Grammer and structur

در داستان پیت گربه HO به چه معنی به کار رفته و Here comes pete strolling چه ساختاری است؟