تالار زبانشناس

Say goodbye instead of my love ❤

Hello my friends
i wannaa say something to u
my dear friend @maryam
دقایقی پیش حرکت کرد ب سمت @Yo_Kambiz
برای کشتار
امیدوارم خوش برگردی عشقم دوستان زین‌پس بنده تنها میشم اما مریم‌چن تا ساطور داده برای محافظت از خودم :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::joy::joy:
و گفت از طرف من از همه خداحافظی کن همونطور ک میدونید ای جنتشون هستم :joy:
انشالله سفرش بی خطر
جای خالیش از الان حس میشه

6 Likes

ای جانم کبوترم تنها شده اماگلی این همه دوست همه پیشت هستیم تا نبودش رو کمتر احساس کنی
سفرش بیخطر نازنیینم بادلخوش بره و برگرده :heart::heartpulse::sparkling_heart::tulip::blossom::hibiscus::sunflower::rose::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::revolving_hearts::bouquet::revolving_hearts::bouquet::revolving_hearts::rosette::white_flower::rosette::rosette::white_flower::heart::heartpulse::tulip::blossom::blossom::hibiscus::hibiscus::blossom::tulip::tulip::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes:انشاالله بسلامتی و خندون که برگشت کلی سوغاتی واسه ات آورده اونوقت این ناراحتیها فراموشت میشه خوشگل من :rose::cherry_blossom::bouquet::revolving_hearts::revolving_hearts::rosette::tulip::blossom::blossom::hibiscus::blossom::tulip::tulip::tulip::rosette::white_flower::cherry_blossom::bouquet::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::sunflower::sunflower::sunflower::rose::sunflower::rose::white_flower::rosette::tulip::blossom::hibiscus::hibiscus::sparkling_heart::sparkling_heart::heartpulse::heart::heart::heart:

1 Likes

میتراجون :joy::joy: نمیدونی از وقتی رفته به اندازه یک سال دلم براش تنگ شده اما اینارو برگرده پاک میکنم فک نکنه یوقت دلم واسش تنگ شده
:two_hearts::two_hearts::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart: شما ک گلی :sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::revolving_hearts::revolving_hearts::gift_heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart_decoration::heart_decoration::yellow_heart::green_heart::blue_heart: دوس داشتنیو محبوب

2 Likes

ای جااااانم عشقی بخدا :rosette::tulip::blossom::hibiscus::hibiscus::sparkling_heart::sparkling_heart::heart::heart::kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::sunflower::rose::cherry_blossom::bouquet::bouquet::revolving_hearts::bouquet::bouquet::cherry_blossom::rose::sunflower::sunflower::sunflower::sunflower::rose::sunflower::sunflower::white_flower::rosette::tulip::blossom::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::blossom::blossom::tulip::tulip::rosette:فدای دل تنگت بشم عزیزی و دوست داشتنی :white_flower::rosette::tulip::blossom::blossom::hibiscus::sparkling_heart::heartpulse::kissing_heart::heart_eyes::heart::heart::rosette::revolving_hearts::bouquet::bouquet::rose::rose::sunflower::sunflower::sunflower::cherry_blossom::bouquet::heart::heart::heartpulse::sparkling_heart::sparkling_heart::kissing_heart:

1 Likes

انشااااالله خدا از دهنت بشنوه :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::joy:

1 Likes

خدا نکنه میترا جون خاستی استیکر بذاری یکی دوتا ب یاد مریم اضافه بذار جونی بی زحمت :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::hibiscus::blossom::blossom::sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::heart::heart::heart::gift_heart::gift_heart::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heart_decoration::purple_heart::purple_heart::green_heart::green_heart::blue_heart::purple_heart::cupid::cupid::heartpulse::sparkling_heart::revolving_hearts:

2 Likes

انشاالله قسمت خودت به همین زودیها ساکت رو ببندی بری سفر شمال و دریا و اروپا :rose::cherry_blossom::bouquet::revolving_hearts::rosette::tulip::blossom::blossom::hibiscus::hibiscus::tulip::rosette::cherry_blossom::rose::rose::sunflower::sunflower::sunflower::rose::sunflower::sunflower::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::tulip::blossom::hibiscus::hibiscus:انشاالله

1 Likes

حالا کی برمیگرده ؟ …

3 Likes

به روی جفت چشمام خوشگل من
:bouquet::cherry_blossom::rose::sunflower::sunflower::rose::cherry_blossom::bouquet::revolving_hearts::bouquet::rosette::tulip::blossom::hibiscus::hibiscus::blossom::tulip::blossom::sparkling_heart::heartpulse::heart::heart::heart::heart::kissing_heart::heart_eyes::sparkling_heart::sparkling_heart::blossom::heartpulse::kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::heart_eyes::sparkling_heart::sunflower::rose::cherry_blossom::revolving_hearts::rosette::rosette::blossom::blossom::hibiscus::blossom::tulip::rosette::rosette::white_flower::cherry_blossom::bouquet::revolving_hearts::revolving_hearts::bouquet::cherry_blossom::rose::rose::rosette::rosette::tulip::blossom::hibiscus::blossom::tulip::sparkling_heart::heartpulse::heart::heart::heart::kissing_heart::kissing_heart::heart_eyes::sparkling_heart:همه اش مال مریم گلی خوشگل خودم که سفر و سفرش بیخطر

1 Likes

:laughing::laughing: خدا حفظ کنه شما دو دوست رو برای هم ایشالاه.
به مریم بگو سفارش ما فراموش نشه. با مدرک برگرده :sunglasses:

2 Likes

آقای ناصری ب مدت ۱۰ روز یا بیشتر :sob::sob::sob:

3 Likes

ن سفارش کردم از کجا گردنشو بزنه :grin::joy:

2 Likes

فداتاتتتم ککککک :kissing::heartpulse::heartpulse::sparkling_heart::sparkling_heart::revolving_hearts::gift_heart::heavy_heart_exclamation::purple_heart::yellow_heart::green_heart::blue_heart::heart::cupid::two_hearts::two_hearts::cupid::heart_decoration::purple_heart::purple_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

خدانکنه تاج سر و نور چشمی خوشگل من :white_flower::rosette::tulip::blossom::blossom::hibiscus::sparkling_heart::heartpulse::heart::heart::kissing_heart::kissing_heart::heart_eyes::sparkling_heart::kissing_heart::heart_eyes::sparkling_heart::sparkling_heart::kissing_heart::sparkling_heart::rosette::heart::rosette::rosette::bouquet::tulip::blossom::blossom::revolving_hearts::bouquet::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::rose::rose::sunflower::sunflower::sunflower::rose::sunflower::sunflower::rose::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::bouquet::revolving_hearts::revolving_hearts::tulip::blossom::blossom::hibiscus::hibiscus::blossom::blossom:

1 Likes

مریم آن مریم :astonished::astonished::astonished::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes