تالار زبانشناس

معنی کلمه paid

our sider paid it no mind

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی عنکبوت در موزه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

4 Likes

گذشته ی pay هستش
ظاهرا باید مثل pay attention معنا بده…
یعنی توجه نداشتن(پرداخت نکردن توجه)

*Spider

6 Likes