تالار زبانشناس

Retelling of story of thought mastery

4 Likes

سلام آدینه تون بخیر وشادی :hibiscus::sunflower::rose::cherry_blossom:بسیار عالی :hibiscus::sunflower::rose:باآرزوی موفقیتهای بیشتر :hibiscus::sunflower::rose::rose:

سلام ممنون از شما که به ویسم گوش کردید :pray::pray::pray:

1 Likes