Check out Joe's movie, Fat, Sick, and Nearly Dead to learn more

چرا در اینجا check put آورده در حالیکه check به تنهایی معنی میده؟۶۸

==================
این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « چاق، بیمار و تقریبا مرده »

1 پسندیده