تالار زبانشناس

زمان استفاده از been در جمله

لطفا در موردزمان استفاده از beenدرجمله توضیح دهید

2 Likes

IMG_20190820_091447_296

تصویر بالا را ببینید :point_up:

3 Likes