تالار زبانشناس

About laughing

سلام درجمله she like jockes and laughing at Benedick
چرا laugh گرفته ing؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

بخاطر وجود فعل like. فعل بعد از like به دو صورت می‌تونه بیاد:

  1. verb + ing
  2. to + verb
4 Likes

he does not like to see people having fun
اینجا هم به خاطر likeاست که having اومده؟

1 Likes

خیر این عبارت وصفیه‌‌‌‌‌

1 Likes

یه قاعده کلی در مورد افعالی از جمله like شاید براتون مفید باشه
همان طور که خانم @pari فرمودند می دونیم که بعد از like فعل یا مصدر با to هست یا ing دار
حالا کی ing دار و کی مصدر to
وقتی از دوست داشتن در مورد یک قضیه به صورت کلی صحبت می کنید مثلا من ورزش کردن رو دوست دارم
فعل ing دار

I like doing excersic

اما نه این دوست داشتن واسه ورزش کردن در حالت خاص دوست دارید یا زمان خاص
مثلا من فقط ورزش کردن با دخترم رو دوست دارم

I like to do excersic with my daughter

گاهی بعد از برخی افعال اگر ترکیب اسم و صفت بیاد جاشون عوض میشه مثل see

I want to see the people concerned

الان بجای اینکه بگه the concerned people جای اسم و صفت عوض شده،
در جمله ی شما هم همین طور having fun یک گروه وصفی هست برای اسم people

5 Likes

سلام ممنون ازراهنمایتون اگه بشه بیشتر توضیح بدین خوب متوجه نشدم

1 Likes

سلام
من خواستم از قاعده ی جابجایی صفت و موصوف عرض کنم که شاید یادگیری آن براتون راحت تر باشه که متاسفانه در منابع زبان خیلی کم بهش اشاره میشه، ولی معذرت می خوام بر اساس ساختار موصولی و وصفی و قاعده ی حذف ضمیر موصولی و فاعل، و ing دار شدن فعل ین جمله رو می توان تحلیل کرد که توضیحات آن در تاپیک زیر ارائه شده؛ امیدوارم براتون مفید باشه

2 Likes