تالار زبانشناس

قواعد حال استمراری

کدام عبارت درست است؟؟؟I am going to university یا I am going to go university؟؟؟

2 Likes

سلام حالت اول حال استمراری هست به معنی من درحال رفتن به دانشگاه هستم
ولی حالت دوم اینده هست به معنی من قصد دارم به دانشگاه بروم

3 Likes

پس هر دو حالت درسته؟؟؟

2 Likes

بله درسته ولی همونطور که مشاهده میکنید معانیش یکم فرق دارن

2 Likes

Thanks a lot :pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray:

2 Likes