تالار زبانشناس

تفاوت by و with

چه زمانی از by و چه زمانی از with استفاده میکنیم؟

1 Likes

by و with هر دو حرف اضافه هستند که برای بیان نحوه انجام چیزی استفاده می‌شوند، اما روش استفاده از آنها کمی با هم تفاوت دارد. در این مطلب به بررسی کاربرد و تفاوت by و with می‌پردازیم.

کاربرد by

هنگام صحبت دربارۀ عمل (action)، از حرف اضافۀ by استفاده می‌کنیم. ساختار گرامری by به شکل زیر می‌باشد:

فعل by + ing

مثال:

I bake the bread by using an old coal oven.
(من با استفاده کردن از یک اجاق زغالی قدیمی این نان را پختم)

Ahmad improved his English by listening to the radio.
(احمد با گوش دادن به رادیو زبان انگلیسی خود را تقویت کرد)

Simon caught the mouse by setting a trap.
(سایمون با قرار دادن یک تله موش را گرفت)

کاربرد with

هنگامی که راجع به ابزار، محتویات و عضو بدن که مورد استفاده قرار گرفته است، صحبت می‌کنیم از with استفاده می‌کنیم. ساختار گرامری with به شکل زیر می‌باشد:

عبارت اسمی یا اسم + with

مثال:

When you cut it with a knife , the aroma fills the air.
(وقتی آن را با چاقو بریدی، بوی خوش هوا را پر کرد)

Simon caught the mouse with a trap .
(سایمون موش را با یک تله گرفت)

You can make bread with any kind of flour .
(تو با هر نوع آردی می توانی نان درست کنی)

We see with our eyes .
(ما با چشم‌های خود می بینیم)

این دو جمله را مقایسه کنید:

Ahmad studied vocabulary by using a dictionary .
(احمد لغت را با استفاده کردن از یک دیکشنری آموخت)

Ahmad studied vocabulary with a dictionary .
(احمد لغت را با یک دیکشنری آموخت)

هر دو جملۀ فوق معنای یکسانی دارند اما، به لحاظ گرامری متفاوت هستند.

نکات مهم
1- by hand یک عبارت است و به معنای «انجام دادن با دست» می‌باشد.
مثال:

I have made bread by hand before.
(من قبلاً با دست نان درست کرده‌ام)

Those candles are made by hand .
(آن شمع ها با دست ساخته شده‌اند)

2- در جملات مجهول از by برای بیان انجام دهندۀ عمل فعل استفاده می‌شود.
مثال:

The power was knocked out by the hurricane.
(برق بوسیلۀ طوفان تخریب شد)

The fire was reported by the building manager.
(آتش توسط مدیر ساختمان گزارش شد)

3- در جملات مجهول از with برای بیان ابزار، محتویات و اعضای بدن که توسط شخص بکار گرفته شده است، استفاده می‌کنیم.
مثال:

The bread was made with wheat flour and water.
(این نان با آرد گندم و آب درست شد)

Jack’s car was washed with a brush.
(ماشین جک با یک فرچه شسته شد)

The wall was painted with a lovely light green paint.
(این دیوار با یک رنگ سبز روشن نقاشی شد)

6 Likes

IMG_20190828_081743
این دوره رو هم ببینین کامل توضیح داده شده :blush:
قسمت گرامر/ with & by

5 Likes

بسیار ممنون از شما
کاملا متوجه شدم. فقط باید برای استفاده ی درست رو مثال بیشتر کار کنم

2 Likes

Simon caught the mouse by setting a trap.

با این تفاسیر پس جمله ی بالا رو میتوان اینگونه هم نوشت

Simon caught the mouse with a trap.

2 Likes