تالار زبانشناس

تفاوت chatty, Witty, talkative, lnsipid

:anger:Vocabulary
:o:The difference between :

:ledger:Chatty
:ledger:Witty
:ledger:Talkative
:ledger:Insipid

:point_left:تمام این کلمات به معنی شخصی است که زیاد صحبت میکند.اما تفاوت هایی هم دارند.

:bangbang: کلمات “Witty و chatty” در جملات مثبت بکار میروند.

:bangbang: اما کلمات “Insipid و talkative” در جملات منفی کاربرد دارند.

:ledger: My brother is so chatty. Everybody enjoys talking with him.

:ledger: l hate talkative people they make me extremely bored.

12 Likes

Hello dear mahsa
thanks for sharing this good and effective words :heart_eyes::ok_hand::clap::ok_hand::clap::ok_hand:

3 Likes

Your welcome my friends. :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes