تالار زبانشناس

تفاوت very وreally

سلام
Very و really هر دو قید هستند، پس میخوان یه چیز اضافه ای رو بیان کنند و احیانا روی اون تاکید داشته باشند.
پس وقتی از very استفاده میکنیم (البته توی اینجور مثالها) میخواییم که مقدار یک چیزی رو بیان کنیم
اما وقتی از really استفاده می کنیم میخواییم که میزان صحت یا نادرستی یک چیز رو بیان کنیم یا اینکه حتی میخواییم روی بودن یا نبودن اون تاکید کنیم.
بنابر این:
وقتی در جمله بالا از very استفاده میکنیم یعنی داریم میگیم که او خیلی قویه
و وقتی از really استفاده میکنیم یعنی: او واقعا قویه
.
این حد و اندازه دانش من در این زمینه بود(مگر اینکه really برای بیان مقدار هم بیاد)

12 Likes