تالار زبانشناس

با سلام فرق we are going to talk about و we are going to be talking ؟

با سلام فرق we are going to talk about و we are going to be talking

2 Likes

درود
معنای کمابیش یکسانی دارند ولی چگونگی کاربرد آنها بستگی دارد که جمله‌ی پس از آن‌ها چه باشد.

ما درباره‌ی… سخن خواهیم گفت.

کاربرد آن برای زمان آینده است ولی یک ناهمسانی با آن یکی جمله دارد که در زیر خواهم گفت.

زمانی این جمله می‌آید که بخواهیم به رخ دادن کاری در طول زمان سخن گفتن اشاره کنیم:
We are going to be talking about cinemas as you write the email.
زمانی که رایانامه را می‌نویسی ما در حال صحبت درباره‌ی سینما خواهیم بود.

دو واژه‌ی as و while برای دو کار انجام‌شونده در یک زمان کاربرد دارند.

4 Likes