تالار زبانشناس

About into and in

سلام در جمله on the first day he hiked about 20 miles into the desertچرا اینجا in نیومده؟

3 Likes

سوال خوبیست
فرق in و into
منم این سوالو دارم

2 Likes

حرف in زمانی استفاده می‌شه که در مورد سکون و ثابت جسم یا فرد صحبت بشه
مثلا : She was sitting in the leaving room.
در این جمله فرد در اتاق پذیرایی نشسته و دیگه حرکتی نمیکنه

اما کاربرد into برای مواقعیه که جسم یا فرد در حال حرکته
مثل : I put a banana into my bag
در این جمله موز در حال حرکت به سمت کیفه و حرکت میکنه و داخل کیف قرار میگیره
روند حرکت موز باعث میشه که اینجا into به کار برده بشه

پس در نتیجه: در مورد بالا ، فرد مورد نظر به سمت داخل کویر پیاده روی کرده و حرکت داشته

برای درک بهتر عکس زیر رو بخاطر بسپارید
into-onto_1

9 Likes

ممنونم از توضیح بییارخوبتون

2 Likes