تالار زبانشناس

"Grammar Passive Sentences"

We will be finished paying off the business in two years
به نظر میرسد این جمله به لحاظ گرامری، صحیح نیست و ساختار مجهول ندارد; چراکه
“we”
به عنوان فاعل در ابتدای جمله ذکر شده است.
شاید در محاوره رایج باشد

این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مانع پیشرفت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

2 Likes