تالار زبانشناس

ساختار جمله Enjoyed going on runs

سلام اینtaz enjoyed going on runs with Danelle

2 Likes

وات؟‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

1 Likes

ساختار این جمله را توضیح میدین؟

2 Likes

فعل اصلی enjoyed هست و زمان گذشته ساده
فعل دوقسمتی go on در اینجا به معنای to continue/ادامه دادن هست
فعل بعد از enjoy هم به صورت ing دار میاد (going on)

می تونید توضیحات این پست رو هم ببینید:

1 Likes