تالار زبانشناس

فرق many وvery

Many years ago in Denmark there was a prince called Hamlet.
چرا بجاmany از veryاستفاده نشده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

very
عموما قبل از صفت و قید استفاده میشه به معنای زیاد، مثل :

very much , very difficult , very slowly
در موارد نادری هم قبل از اسم میاد، مثل
very night
که اینجا به معنای " همان" است ، یعنی همان شب

many
به معنای زیاد قبل از اسامی قابل شمارش میاد مثل:
many years ago
یعنی چندین ( به تعداد زیاد) سال پیش

6 Likes