تالار زبانشناس

نقشwillوshow

One day a group of actors come to the castle and Hamlet makes a plan. He asks the actors to change their play. The new play will show a king poisoned like Hamlet’s father.

یک روز یک گروه هنرپیشه وارد قصر می‌شوند و هملت نقشه‌ای می‌کشد. او از هنرپیشه‌ها می‌خواهد نمایش را عوض کنند. نمایشنامه جدید ماجرای پادشاهی است که مثل پدر هملت مسموم شده است.
1نقشwill چیه
2کلمه نمیبینم به معنی ماجرا باشه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

ترجمه تحت اللفظی
نمایشنامه جدید یک پادشاه مسموم شده همانند پدر هملت را نشان خواهد داد.
ترجمه مفهومی
نمایشنامه جدید داستان یک پادشاه مسموم شده را درست به همان طریقی که پدر هملت مسموم شد نشان خواهد داد.

نقش will فعل کمکی برای نشان دادن زمان آینده
و اینکه کلمه ای معادل ماجرا ندیدید این ایرادی نداره گاهی برای انتقال پیام متن انگلیسی و تزریق آن در متن فارسی میشه از کلماتی برای رساتر شدن ترجمه کمک گرفت.

4 Likes