تالار زبانشناس

بجایmany years agoیه عبارت جایگزین بهم معرفی کنید


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

once upon a time : روزی روزگاری
long time ago
ages ago

7 Likes