تالار زبانشناس

دوستان آیا ترجمه ام صحیح است؟👇

?Is my translation in persian correct

I could still function in the world, althought I realized that nothing I ever did could possibly add anything to what I already had.
وظایم را همچنان در این دنیا انجام می دادم، اگرچه فهمیدم هرآنچه تاکنون انجام داده ام نمی تواند به انچه که دارم چیزی بیفزاید.

Thank you in advance


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « قدرت حالا »

3 Likes

هیچ کاری تا به حال نکرده ام که ممکنه چیزی را به آنچه قبلاً داشتم اضافه کنه

3 Likes