تالار زبانشناس

پاسخ سوال گرامر شماره ۱۷ و ۲۱ مربوط ب ازمونmsrtسوم ابان

سلام پاسخ سوال شماره ۱۷ و ۲۱ ک خیلی از اساتید پاسخ متفاوت میدن . مربوط ب گرامر هست ینی یکی از گزینه ها ک زیرش خط کشیده شده اشتباه هست اما کدوم اشتباهه.Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5-%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B5%DB%B1%DB%B1_Telegram

1 Likes

سوال ۱۷ باید همون گزینه‌ی دو باشه که زده. سوال ۲۱ هم واضح نیست با این وجود گزینه‌ی سه به نظرم نادرسته.

1 Likes

خب سوال ۱۷ بعد از until فعل wasچیکارست

1 Likes

اون فاعلش اومده آخر، the year
اینجوری بوده:

The year was 1338

2 Likes