تالار زبانشناس

آیا حسادت باعث پیشرفت انسان می شود؟ 🤓

موضوع: Does jealousy drive human development?

عشق هميشه صبور و مهربانه اون هيچ وقت حسود نيست.
love is always patient and kind. it is never jealous

امام صادق (ع) :

حسود اول به خود ضرر ميزند ، قبل از اينكه به ديگري ضرر برساند .

An envious person sustains a loss to himself before causing a loss to whom he envies

امام علي (ع) :

دانا نشود آنكه تكبر ورزد .

One who brag , will not become savant

:rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose:

People are often unreasonable,
illogical and self-centered;
Forgive them anyway.
If you are kind,
People may accuse you ,
of selfish, ulterior motives;
Be Kind anyway.
If you are successful,
you will win some false friends and
some true enemies;
Succeed anyway, people may cheat you;
Be honest and frank anyway.
What you spend years building,
someone could destroy overnight;
Build anyway.
If you find serenity and happiness,
they may be jealous;
Be happy anyway.
The good you do today,
people will often forget tomorrow;
Do good anyway.
Give the world the best you have,
and it may never be enough;
Give the world the best you’ve got anyway.
You see, in the final analysis.
it is between you and God;
It is never between you and them anyway.
مردم اغلب غیر منطقی و خود محور هستند، با این حال آنها را ببخشید.اگر مهربان باشید، ممکن است بگویند که تظاهر می کنید و انگیزه های پنهان دارید، با این حال مهربان باشید. اگر موفق باشید، دوستان کاذبی دورتان جمع می شوند، همچنین دشمنانی صادق، با این حال موفق باقی بمانید. اگر صادق باشید، اشخاصی ممکن است سرتان کلاه بگذارند، با این حال صادق باقی بمانید. آنچه را طی سال ها ایجاد کرده اید، ممکن است کسانی یک شبه نابود کنند، با این حال همچنان سازنده باشید.اگر خوشبخت شوید ممکن است کسانی به شما حسادت کنند، اما با این حال خوشبخت باقی بمانید.کار خوب امروز شما را ممکن است مردم فردا فراموش کنند، با این حال به کار خوب خود ادامه دهید.به دنیا خدمت کنید، هر چند ممکن است کافی نباشد، با این حال با تمام وجود به خدمت کردن ادامه دهید. می بینید که در نهایت آنچه هست، میان شما و خداوند است؛ هرگز میان شما و اشخاص نیست.
:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:

شاید یک شخص حسود نخواهد به شخص دیگر آسیب برساند.

A jealous person may not wish another harm.

I’m jealous of the rain
That falls upon your skin
It’s closer than my hands have been
I’m jealous of the rain
I’m jealous of the wind
That ripples through your clothes
It’s closer than your shadow
Oh, I’m jealous of the wind, cause

من به باران حسادت می ورزم
به آن بارانی که بر پوست تنت فرو میرزد
بارانی که اکنون نزدیکتر از دَستان من به توست
من به باران حسادت می ورزم
من به باد حسادت می ورزم
آن بادی که در لابه‌لای لباسهایت میپیچد
(زیرا) باد از سایه‌ات به تو نزدیکتر است
آااه، من به باد حسادت می ورزم ، زیرا…

I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There’s nothing to forgive
But I always thought you’d come back, tell me all you found was
Heartbreak and misery
It’s hard for me to say, I’m jealous of the way
You’re happy without me

برایت بهترین چیزی که دنیا …
میتوانست به ارمغان آورد را آرزو کردم
و آنگاه که ترکم کردی به تو گفتم که
دیگر چیزی برای بخشش باقی نمانده است
اما همیشه فکر میکردم که بر میگردی، و به من میگویی که تمام آنچه یافتی
دل شکستگی و بیچارگی بود
گفتنش برایم دشوار است، (اما) حسادت میکنم آنطور که بدون من خوشحالی

I’m jealous of the nights
That I don’t spend with you
I’m wondering who you lay next to
Oh, I’m jealous of the nights
I’m jealous of the love
Love that was in here
Gone for someone else to share
Oh, I’m jealous of the love, cause

به شب ها حسادت میورزم
به آن شبهایی که من بدون تو سپری میکنم
متعجبم که در کنار چه کسی دراز کشیده‌ای
آااه، من به شب ها حسادت میورزم
به عشق حسادت میورزم
عشقی که اینجا در کنارم بود
اما از دست رفت تا با دیگری تقسیم شود
آااه، به عشق حسادت میورزم، چون…

I wished you the best of
All this world could give
And I told you when you left me
There’s nothing to forgive
But I always thought you’d come back, tell me all you found was
Heartbreak and misery
It’s hard for me to say, I’m jealous of the way
You’re happy without me

برایت بهترین چیزی که دنیا …
میتوانست به ارمغان آورد را آرزو کردم
و آنگاه که ترکم کردی به تو گفتم که
دیگر چیزی برای بخشش باقی نمانده است
اما همیشه فکر میکردم که بر میگردی، و به من میگویی که تمام آنچه یافتی
دل شکستگی و بیچارگی بود
گفتنش برایم دشوار است، (اما) حسادت میکنم آنطور که بدون من خوشحالی

As I sink in the sand
Watch you slip through my hands
Oh, as I die here another day
Cause all I do is cry behind this smile

همانطور که در ماسه‌های زمان فرو میروم
میبینم که از دستانم گریخته‌ای
آاه، میرسد روزی که در آن لحظه بمیرم
چون تمام کارم گِریستن پشت آن لبخند است

It’s hard for me to say, I’m jealous of the way
You’re happy without me
گفتنش برایم دشوار است، (اما) حسادت میکنم آنطور که بدون من خوشحالی

27 Likes

first Thank you for your beautiful post

Second, I guess when you are jealous, you can never really enjoy the sweet things of life

5 Likes

:rose::tulip::blossom::sunflower::sunflower: Hello dear friend
:rose::tulip::blossom::sunflower::hibiscus: you’re welcome
:ok_hand::ok_hand::ok_hand::clap::clap::clap::blossom::sunflower::hibiscus: You are exactly right

3 Likes

In my opinion, envy is a sign you’re underestimating yourself. When you can’t discover your hidden natural talents and don’t believe in your abilities, you can’t stand to see the success of others therefore you try to stultify their achievements. At best, you try to imitate others who are successful but you will fail. You should just be inspired by successful people to find your own way.

Best of luck

5 Likes

Hi dear :rose::tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom:
It was great.
thank you Madam :hibiscus::sunflower::hibiscus::heart::rose::heart::rose::rose::rose:

4 Likes

Hi Ms. Kiumars
Thank YOU
You posed a thought-provoking question.

4 Likes

سلام به روی ماهتون :rose::tulip::blossom::sunflower::tulip::rose:عزیزم هستید خانم گل :rose::tulip::blossom::blossom::sunflower::heart::heart::heart:لطف داری خوشگل خانم :rose::tulip::blossom::sunflower::tulip::rose:

4 Likes

No jealousy does not good and a jealous person hurts himself or others but competition makes progress

4 Likes

thank you becuse of beautiful music

4 Likes

This is perfect l like it greatly :v::v:
I think jealous just cause destroy you and others but begrudge can build all together!

3 Likes

Hello dear :rose::tulip::tulip::blossom::tulip::blossom::sunflower::sunflower::sunflower::sunflower:
Exactly :rose::rose::rose::rose::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

3 Likes

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::rose::tulip::sunflower::sunflower::blossom::tulip::blossom::blossom::tulip::tulip::blossom::tulip::tulip::tulip::tulip::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:قابل شما رو نداره عزیزم

2 Likes

Hi :rose::tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom:
It was great.
Exactly :rose::tulip::tulip::blossom::sunflower:

3 Likes

Well…there is a sea of difference between being jealous and envying someone. If you ask me envy is a good driving force. Don’t you think so?

3 Likes

Hi :rose::tulip::blossom::blossom::sunflower:
I don’t agree very much :blush::blush::blush::rose::tulip::blossom::sunflower::sunflower::blossom::tulip:
but
بقول شما گاهی میتونه موتور محرک باشه ولی در کل هردوتاش مخرب حداقل براساس تجربه ی شخصیم :blush::blush::blush::wink::wink::wink::wink::wink:

3 Likes

Still I think human being is an envious creature and that alongside with the will to get more comfortable in its habbitant makes it get up in the morning and have goals. Like a new car, a better house or anything. The driving force is the “envy”

3 Likes

Hi :sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:
This is also a word and I agree. :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:
Your conversations are quite plausible, and in fact the same thing is true, but I think it is irritating to any extent, but it seems to be overwhelming to some extent that it destroys one’s self, sometimes hitting those around you.
جمله بندیم نمیدونم تا چه حد درست واسه همین فارسیش هم گذاشتم.
(صحبتتون کاملا متین و در اصل هم همین اما بنظرم هرچقدر هم محرک باشه اما بنظرم میاد از یک اندازه ی که بگذره باعث نابودی خودشخص میشه وگاهی باعث ضربه زدن به اطرافیان :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:)

3 Likes

چ مقاله خوبیه :ok_hand::+1: خیلی عالی، کیف کردم مخصوصا از این مطلب :point_down:

:clap::clap::clap:

شعر زیبایی داشت :star_struck::star_struck::pray::pray::rose::rose:

4 Likes